Baanreglement

Veiligheid, op en naast de baan.

Het intern reglement en de aansluitingsvoorwaarden zijn integraal van toepassing op ALLE LEDEN die bij het begin van het seizoen het LIDGELD betaald hebben, en zich aldus akkoord verklaren met onderstaande punten:

 1. Door zijn aansluiting verbindt elk lid zich ertoe voor 2022 een vergunning/verzekering wielertoerist/VTT ten bedrage van 35 af te sluiten via de V.W.B. (=Wielerbond Vlaanderen).
 2. Met deze vergunning is men 24u/24u, van 01 januari 2022 tot 31 december 2022, verzekerd voor “Burgerlijke aansprakelijkheid” (rechtsbijstand inbegrepen) t.o.v. derden wanneer men als wielrijder door zijn eigen fout schade aan een ander persoon berokkent. Er is wel een geïndexeerde vrijstelling voorzien en indien men een familiale verzekering heeft moet aan deze als prioritaire verzekeraar ook aangifte worden gedaan.
 3. Deze vergunning bevat ook een persoonlijke ongevallenverzekering. Hierbij wordt dan een uitkering uitbetaald voor lichamelijke schade die men zelf oploopt bij het veroorzaken van een ongeval (details: zie formulier V.W.B.).
 4. Met deze vergunning krijgt de houder korting op toegangsprijzen bij wedstrijden ingericht door de V.W.B. en kan aan verminderde prijs deelgenomen worden aan alle Wielerbondorganisaties (bv mountainbiketochten).
 5. Het inschrijvingsgeld voor het seizoen 2022 werd op 70 vastgelegd en wordt in één keer afgerekend vooraleer men het seizoen aanvat. Dit bedrag omvat de 35€ voor de aansluiting van de Vlaamse Wielerbond.
 6. a. KLEDIJ. GEEN ENKELE ANDERE KLEDIJ, dan deze door de club aangeleverd, mag tijdens de door de club georganiseerde tochten zichtbaar gedragen worden.
 7. Bij een eerste aansluiting bij de club betaalt een nieuw lid voor het kledijpakket de persoonlijke tussenkomst van 210 €. Deze 210 € kan integraal terugverdiend worden door jaarlijkse deelname aan minstens de helft van de uitstappen.(met verrekening van de regenpunten vastgelegd door het bestuur). Jaarlijks wordt bij het behalen van de helft van de punten 70 € terugbetaald aan het lid en dit voor een periode van 3 jaar.
 8. Bij een heraansluiting bij de club betaalt een lid voor het kledijpakket de persoonlijke tussenkomst van 105 €. Deze 105€ kan integraal terugverdiend worden door jaarlijkse deelname aan de helft van de uitstappen. Jaarlijks wordt bij het behalen van de helft van de punten 35 € terugbetaald aan het lid en dit voor een periode van 3 jaar.

Bij de inschrijving voor het volgend seizoen wordt 35/70 € (naargelang het gaat om een nieuw of bestaand lid)  door de club terugbetaald worden. Deze som zal rechtstreeks van het inschrijvingsgeld afgehouden worden.

 1. Alle kledij blijft te allen tijde persoonlijke eigendom van het clublid.
 2. Een lid dat gedurende een seizoen geen punten behaalde wordt bij het beschikbaar stellen van een nieuwe uitrusting als een nieuw lid aanschouwd (en dient dus 210 € ipv 105 € te betalen voor zijn uitrusting).
 3. Het dragen van een fietshelm is verplicht. Het clublid verklaart zich bewust in te zetten voor de veiligheid van de andere clubleden en zich te houden aan de wegcode zoals voorzien bij alle verkeersreglementen die gelden op de openbare weg én deze die gelden voor het verkeer van fietsers en wielertoeristen in clubverband: zie Art. 43bis uit de wegcode in Bijlage.

43bis1.               Dit artikel is slechts van toepassing op groepen van 15 tot 150 wielertoeristen. De groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins. De groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins.

43bis2.1.           De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.

43bis2.2.           Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.

43bis2.3.           Indien deze groep vergezeld wordt door wegkapiteins, zijn de bepalingen van artikel 43bis3.3.1 en 2 van toepassing.

43bis3.1.           De wielertoeristen die in een groep van ten minste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.

43bis3.2.           Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto.

43bis3.3.1     De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht. Deze wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud zijn en zij moeten om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord “wegkapitein”. Eén van deze wegkapiteins moet in het bezit zijn van een lijst waarop het aantal deelnemers bij het vertrek alsook de naam en voornaam van dezen vermeld zijn. (geldig voor A, B en tempo ploeg)

                 2A Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen op de wijze bepaald in artikel 41.3.2., terwijl de groep met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt.

43bis4.               De wielertoeristen die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken; indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.

43bis5.               Op het dak van de begeleidende auto’s moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A51 en eronder het symbool in ’t wit van een fiets.

Dit bord moet op een zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het achteropkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het achteropkomend verkeer.

 1. Het clublid verklaart zich bewust te zijn dat moedwillige inbreuken op de wegcode, zoals bedoeld in punt 4 hierboven, en het deelnemen onder invloed van drank of andere stimulerende middelen, hem persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen bij ongevallen.
 2. AANGIFTE ONGEVAL: Elk ongeval als wielrijder of een ongeval binnen clubverband dient BINNEN DE 24 UUR te worden gemeld aan de voorzitter, of bij zijn afwezigheid aan de ondervoorzitter of penningmeester.
 3. De club verbindt er zich toe om elk lid gelijkwaardig te behandelen en zijn belangen te verdedigen daar waar dit nodig mocht blijken. Ook neemt de club binnen het clubgebeuren de verantwoordelijkheden over in het geval dat het clublid daartoe zelf niet meer in staat is (vb. bij ongeval), alsook om aan elk lid de meest dringende medische verzorging te verstrekken die mogelijk is of desnoods de nodige oproepen te doen. Het clublid aanvaardt dat het rijden in groep een risico inhoudt voor zichzelf en zijn medeclubgenoten. De leden van de club verklaren uitdrukkelijk de andere leden met inbegrip van de bestuursleden, de wegkapiteins, de seingevers en de begeleiders te ontslaan van elke verantwoordelijkheid voor onvrijwillige foutieve handelingen of gebeurlijke ongevallen tijdens de uitoefening van hun respectievelijke functies!
 4. LAUREAATSCHAP voor wie?

Zij die op een gans seizoen maximaal 3 maal afwezig zijn. De regendagen worden hier niet in rekening genomen. Een regendag is een dag waarop de voorzitter of het bestuur beslist om de rit niet onder begeleiding van de club te laten doorgaan. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd door de voorzitter, ondervoorzitter of penningmeester bij de aanvang van de rit. (bijvoorbeeld bij slecht weer bij aanvang van de rit).

 1. Ieder lid wordt geacht de volledige rit uit te rijden. Specifieke gevallen van overmacht die een lid verhinderen een rit mee te rijden kunnen aan het bestuur voorgelegd worden via de voorzitter of ondervoorzitter.
 2. De WEGKAPITEINS zullen instaan voor de organisatie van de ritten. De snelheid moet beperkt worden zodanig dat iedereen kan volgen. Snelheid, behendigheid of regelmatigheid worden niet opgelegd. Op moeilijke stroken, waar op voorhand door de ritverantwoordelijke vrije snelheid werd gepland, kan iedereen zijn eigen tempo rijden en op het einde van die stroken, zal er dan ook worden gewacht tot een volledige hergroepering.
 3. Elk lid beslist volledig vrij met welke groep hij meerijdt. (de A ploeg, de B ploeg of de Tempo ploeg) De A ploeg splitst zich mogelijk halverwege de rit af van de B ploeg en staat dus zelf in voor de reparatie van de fiets in geval van een defect. De Tempo ploeg stippelt zelf een rit uit onafhankelijk van A en B ploeg. Een voorwaarde voor het meerijden met de A, B of Tempo ploeg is dat het lid dit meldt d.m.v het tekenen van het controle – of  inschrijvingsblad. Dit blad ondertekenen VOOR de start van de rit is trouwens een verplichting (zie Art. 43.3.3.1° van de wegcode in bijlage). Indien dit niet gebeurt zullen de ritpunten NIET toegekend worden.
 4. Er wordt in principe een clubwagen ter beschikking gesteld voor de B ploeg met reservemateriaal en -wielen voor vervanging tijdens de fietstochten. Reservewielen mogen niet worden meegenomen naar huis zonder duidelijke afspraak met de voorzitter of ondervoorzitter.
 5. Alle leden zijn geacht de geldende clubreglementen, de bevelen en/of raadgevingen van het bestuur of wegkapiteins te volgen. Bij overtreding of negeren hiervan en verder in elk geval dat een lid door zijn bewoordingen, zijn daden, zijn geschriften en/of zijn gedrag schade berokkent aan de goede naam van de W.T.C. De Windklievers, de club, het bestuur en/of de sponsor(s) zal het bestuur, na de betrokkene te hebben opgeroepen en gehoord één van de volgende sancties kunnen opleggen: de waarschuwing, de berisping, de blaam of de uitsluiting uit de vereniging.
 6. Geschilpunten, voorstellen of klachten alsook opmerkingen worden steeds aanvaard bij de ondervoorzitter of de voorzitter, waarna deze door het bestuur zullen behandeld worden.
 7. Het intern reglement ligt steeds ter inzage bij de penningmeester. Een exemplaar wordt aan elk lid overhandigd bij de inschrijving.

Wanna join the ride?

Kom proeven van vriendschap en uitdaging op de fiets!